ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037076654)

4

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมและสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037413945)

7