แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงจากระยะไกล

เช่าใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงจากระยะไกล

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ โดยกระบวนการโครมาโตกราฟีความดันปานกลาง (MPLC) พร้อมเครื่องสำรองไฟ

งานซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ โดยกระบวนการโครมาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องอ่านปฏิกิริยาการดูดกลืนแสงและการเรืองแสงบนไมโครเพลท (Microplate reader)

เครื่องอ่านปฏิกิริยาการดูดกลืนแสงและการเรืองแสงบนไมโครเพลท

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Real-Time PCR)

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Real-Time PCR)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จำนวน 1 คัน

รถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร