แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติ ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (SPECT/CT) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติ(SPECT CT)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน (Cyclotron) แบบรวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ 2564

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน (Cyclotron)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเพทซีที (PET/CT) แบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ 2564

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเพทซีที (PET CT)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องฉายรังสีชนิดเร่งอนุภาคอิเลคตรอน เครื่องจำลองการรักษา และ เครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสีชนิดอัตราปริมาณรังสีสูง ยี่ห้อ Varian ประจำปีงบประมาณ 2564

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องฉายรังสีชนิดเร่งอนุภาคอิเลคตรอนฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องฉายรังสีชนิดเร่งอนุภาค (TrueBeam) พร้อมระบบวางแผนการรักษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องฉายรังสีชนิดเร่งอนุภาคฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN ยี่ห้อ Philips รุ่น Big Bore แบบรวมอะไหล่ยกเว้นหลอดเอกซเรย์ และ DETECTOR ประจำปีงบประมาณ 2564

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงจากระยะไกล

เช่าใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงจากระยะไกล