ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Real-Time PCR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097122924)

63097122924

ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาการดูดกลืนแสงและการเรืองแสงบนไมโครเพลท (Microplate reader) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097117684)

63097117684

ประกวดราคาซื้อด้ามจับหัวกรอฟันแบบเร็ว (High speed handpiece) และด้ามจับหัวกรอฟันแบบช้าชนิดหักมุม Low speed handpiece (contra) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077140308)

63077140308

ประกวดราคาเช่าเช่าใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงจากระยะไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097144339)

63097144339

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกตรวจโดย Liquid base cytology (Gyne) และชุดน้ำยาตรวจเซลล์มะเร็งจากสารน้ำในร่างกาย (Non-Gyne) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077061164)

63077061164