ประกวดราคาเช่า เช่าใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงจากระยะไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097144339)

63097144339

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโถงหน้าลิฟท์ 9 โถง ชั้น 1 โซน CD ชั้น 2 โซน BCD และชั้น 3 โซน ABCD ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067379498)

63067379498

ประกวดราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087474948)

63087474948

ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาการดูดกลืนแสงและการเรืองแสงบนไมโครเพลท (Microplate reader) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097117684)

63097117684