จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องฉายรังสีชนิดเร่งอนุภาคฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องฉายรังสีชนิดเร่งอนุภาค (TrueBeam) พร้อมระบบวางแผนการรักษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564