จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องฉายรังสีชนิดเร่งอนุภาคอิเลคตรอนฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องฉายรังสีชนิดเร่งอนุภาคอิเลคตรอน เครื่องจำลองการรักษา และ เครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสีชนิดอัตราปริมาณรังสีสูง ยี่ห้อ Varian ประจำปีงบประมาณ 2564